Duben 2024

Již dříve jsme Vás informovali o záchraně obrazu Klanění pastýřů z našeho kostela. Zatím je jak z bezpečnostních , tak i klimatických podmínek zapůjčen do Galerie Hess v Plzni. Dne 15.4. navštívil tuto galerii pan Tomáš Holub, biskup plzeňský. Během své návštěvy tento obraz požehnal. Snad se někdy tento obraz do našeho kostela vrátí.

Březen 2024

Rada Plzeňského kraje přislíbila na postup záchrany našeho kostela v letošním roce 400 000 Kč. Moc děkujeme. Město Poběžovice již schválilo smlouvy na práce na záchraně lodi kostela v letošním roce. Ministerstvo kultury ČR přislíbilo podpořit záchranu oltářního obrazu sv. Mikuláše, který byl dříve v našem kostele, částkou 110 000 Kč. Moc děkujeme.Letos bude tříletý proces záchrany obrazu dokončen a už se těšíme, až se bude moci veřejnost na zrestaurovaný obraz zase podívat.

Únor 2024

Ministerstvo kultury ČR přislíbilo na postup záchrany našeho kostela v letošním roce 800 000 Kč. Moc děkujeme. Pan akad. malíř Jaroslav Šindelář zpracoval návrh grafické výzdoby zvonu Mikuláš a dohodli jsme se na návrhu textů pro tento zvon.

Leden 2024

V tomto měsíci jsme projednali se zástupci města Poběžovice další možnosti postupu záchrany našeho kostela v letošním roce s výhledem na příští rok.Záchrana určitě bude pokračovat. Z důvodu dlouhé výrobní doby zvonu Mikuláš jsme jeho výrobu již objednali.Intenzivně se věnujeme návrhu textů a grafické výzdoby pro tento zvon.

Prosinec 2023

Dne 3. se uskutečnil benefiční koncert Dáši Zázvůrkové v kostele v Poběžovicích ve prospěch plánovaného zvonu Mikuláš do našeho kostela.Spolu s doprovázejícím Honzou Horáčkem podali výborný výkon, který posluchače nadchl.Dary posluchačů budou použity na nový zvon. Dne 6.proběhl kontrolní den na "Restaurování oltářního obrazu sv. Mikuláše" , který byl původně v kostele v Šitboři.Obraz je zcela zrestaurován.Restaurování je provedeno ve vysoké kvalitě.Příští rok nás čeká ještě restaurování původního rámu. Dne 6. zasedala správní rada ČNFB, která rozhodla o poskytnutí příspěvku na zvon Mikuláš do našeho kostela ve výši 200 000 Kč. Moc děkujeme. Dne 7. schválilo zastupitelstvo města Poběžovice pokračování záchrany kostela v tomto volebním období. Moc děkujeme za podporu. Dne 17. jsme obdrželi příspěvek německých rodáků na připravovaný zvon a v průběhu měsíce ještě další příspěvky od našich českých podporovatelů. S příspěvkem ČNFB a dalších přispěvovatelů již můžeme objednat odlití zvonu v roce 2024.Ještě nám chybí prostředky na systém zvonění a na upevnění zvonu ve zvonové stolici. Věříme, že i to se nám podaří. Přece nebude stát zvon na zemi. Dne 20. byla zahájena práce na malířské kopii zrestaurovaného oltářního obrazu sv. Mikuláše.Tuto věrnou malířskou kopiiv měřítku 1:1 bychom rádi umístili do presbytáře kostela v Šitboři.Vždyť tam toto ztvárnění viselo více než 270 let. Přejeme všem našim členům, podporovatelům a příznivcům vše nejlepší v roce 2024.

Listopad 2023

V regionálním periodiku Poběžovicko č.11 vyšel článek o historii zvonů v našem kostele. Výtisk naší dvojjazyčné knihy o Janu ze Šitboře si vyžádala státní německá knihovna v Lipsku. Rádi jej poskytneme.

Říjen 2023

Dne 11. proběhl poslední kontrolní den při rekonstrukci lodi kostela v letošním roce. Byla dokončena obnova 2 ze 3 barokních oken ve směru od věže kostela a zeď obnovena včetně věnce pod krov. Z této zdi zbývá opravit již jen poslední barokní okno , dořešit původní barokní vstup na kůr, hlavní barokní vstup a původní gotický vstup, který byl při stavbě částečně obnažen. Tím bude vše připraveno pro možnou obnovu střechy kostela. Velmi zajímavý článek o záchraně kostela a našem spolku jsme si v tomto měsíci přečetli v německém tisku. Několik výtisků naší dvojjazyčné knihy o Janu ze Šitboře zamířilo do Bamberku.

Září 2023

Ve dnech 7.-9. se náš spolek zúčastnil na pozvání Českoněmeckého fondu budoucnosti Bürgerfestu - Občanské slavnosti - v zahradách prezidentského paláce Bellevue v Berlíně.Tato akce se koná jedenkrát ročně a prezentuje se na ní kultura a společnost některého ze spřátelených států. Letos se představila Česká republika. Celkem se zúčastnilo z České republiky asi 40 subjektů.Samotná účast na této akci byla pro náš spolek opravdovou poctou a oceněním naší dosavadní práce. Byli jsme zcela určitě nejmadší a nejmenší z vystavovatelů. Sdíleli jsme stánek se společnou prezentací Liberce a Augsburku a sklářského Kamenického Šenova s jeho přáteli.Proti nám byla expozice Škoda auto a opodál expozice Budvaru.Prezentovali jsme fotografie a videa z našich akcí a především záchranu kostela a akce připomínající Jana ze Šitboře.Náš spolek byl viděn i slyšen i při oficiálních slavnostních akcích na nejvyšší úrovni. Propagaci spolku opravdu úspěšně zvládli naši členové Ladislav Boček, Jakub Jansa a Ivo Dubský. Nikdo z nás si dosud neuvědomil, jaký až mezinárodní ohlas má naše snaha o záchranu kostela ve spolupráci s německými rodáky a naše kulturní akce doprovázející záchranu kostela. Dne 15.navštívil kostel a jeho okolí pan biskup Tomáš Holub v doprovodu faráře Miroslawa Giergy. Celý areál kostela i okolí udělal na pana biskupa opravdu hluboký dojem. Dne 23. v odpoledních hodinách navštívil Šitboř pan kardinál Dominik Duka.Přijel na pozvání a v doprovodu pana senátora Vladislava Vilímce.Opravdu vzácnou návštěvu přivítal pan starosta Martin Kopecký a zástupci spolku Ivo Dubský a Ladislav Boček.Přítomen byl také zástupce německých rodáků pan Franz Metschl.Plánovaná 20 minutová návštěva se protáhla na více než 1 a půl hodiny. Pan kardinál vystupoval velice lidsky, v srdečných rozhovorech nás udivoval svojí opravdu velkou sečtělostí a svými hlubokými znalostmi historie.Živě se zajímal o průběh záchrany kostela , listoval naší knihou o Janu ze Šitboře, kterou si uloží do své knihovny. Prohlédl si sochu sv. Mikuláše a pak se s opravdovým požitkem díval do krajiny jak od sochy , tak od Janovy vyhlídky. V kostele sv. Mikuláše se seznámil s počátky tohoto kostela. Pozdravil dělníky, kteží právě obnovovali prostřední barokní okno v jižní zdi lodi kostela.Prohlédl si již opravené prostory sakristie a presbytáře, kde se před novou menzou-oltářním stolem- pomodlil. Také chvíli poseděl na lavičce u poesiomatu při poslechu původních šitbořských zvonů.

Srpen 2023

Na jaře nalezl pan Zdeněk Procházka, regionální historik z Domažlic zvon Augustin.Nález pečlivě zdokumentoval.Postupně se prokázalo, že tento zvon se nacházel do roku 1970 v našem kostele, kde plnil funkci "umíráčku". Od nálezu nebyl příliš dobře zabezpečen.Proto jsme ho v tomto měsíci dopravili do bezpečného prostředí zvonařské dílny. Není totiž úplný. Chybí mu srdce a hlava. Při vyklízení fary nalezl nový majitel v odvážených sutinách jeden velmi zachovalý náhrobek.Jak se tam asi dostal? A proč? Po hledání v archivních záznamech jsme určili původní polohu náhrobku a znovu ho na toto místo ustavili. Začala stavební záchrana jižní zdi lodi kostela. V sousedství věže kostela se již rýsuje nové velmi pěkné "barokní" okno. Je to další střípek do záchrany kostela.

Červenec 2023

Na začátku měsíce jsme na hřbitově za kostelem opravili či doplnili celkem 16 litinových křížků . Některé byly ulomené, některé kusy jsme ještě nalezli. Svářečské práce odborně provedl člen spolku pan Josef Kobes.Znovu jsme postavili náhrobky, které byly poraženy popadanými stromy. Byla ukončena obnova štítové zdi lodi kostela a horní plocha byla opatřena dočasným plechovým zakrytím. Firma Stafiko bude ještě letos pokračovat s opravou části jižní zdi lodi kostela.Opravovat se bude část přiléhající k věži. Po více než ročním restaurování panem restaurátorem a akademickým malířem Milanem Kadavým jsme převzali obraz "Klanění pastýřů",který byl kdysi součástí výzdoby našeho kostela.Je zasazen do nového rámu, který je velmi podobný rámu ze starých fotografií.Zatím ho do opravené části kostela z bezpečnostních a klimatických podmínek nemůžeme umístit.Projednáváme možnost jeho umístění v jedné galerii v Plzni, kde by byl představen veřejnosti. Velice jsme potěšeni zájmem turistů nejen z Čech , ale i ze sousedního Bavorska, jejichž výletním cílem je náš kostel s jeho upraveným okolím stále častěji.

Červen 2023

V sobotu 3. proběhly oslavy 775 od první písemné zprávy o Šitboři.Tuto naši letošní největší veřejnou akci podpořilo město Poběžovice a Plzeňský kraj. V průběhu odpoledne akci navštívilo více než 250 hostů.Akci moderoval Ivo Dubský. V oficiální části pozdravili přítomné p. senátor Vladimír Vilímec, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, zástupce německých rodáků Franz Metschl a starosta města Martin Kopecký. Hudební vstupy - skladby L.v. Beethovena,W.A. Mozarta,Josepha Haydna a J.E.A. Koželuha výborně interpretovali pedagogové LŠU v Horšovském Týně Michal Poul-klavír, Jana Drábková -housle a Petr Kreysa-klarinet.Poté následovalo provedení melodramatu "Domov naší duše" z pera Jaroslava Šindeláře s hudebním doprovodem Michala Poula poutavě přednesené Martinou Samkovou. Ta poté přednesla pozdrav autora Janovy vyhlídky Jaroslava Šindeláře, který byl na podiu vedle ní.Následovalo požehnání věžních hodin , odhalení a požehnání Janovy vyhlídky a daru Franze Metschla - dřevěné sošky madony pro opravovaný kostel.Požehnání provedl již tradičně pan farář Miroslaw Gierga.Spolek vydal k oslavě výročí leporelo s programem, českým a německým textem melodramatu a dalšími informacemi. Také byl distribuován tiskový materiál o 7 příbězích záchrany památek v Sudetech,kde jsou dnes poesiomaty. Je tam i příběh našeho kostela. Zbytek odpoledne vyplnilo vystoupení Benga Bandu z Domažlic, které "udrželo " spoustu diváků na místě až do pozdního večera.O občerstvení se výborně postarala Vinotéka z Poběžovic.O slavnosti vyšly 2 reportáže v německém tisku a 3 v českých médiích.Na konci měsíce nás postihly 3 ošklivé "rány". Při bouřkách spadly na jižní stranu hřbitova 2 lípy o délce 23 m a poškodili několik náhrobků.Náš nový soused z "fary" pan Martin Šindelář během týdne vše odklidil a vyčistil.Moc děkujeme.Druhá "rána" postihla nově upravený prostor nad kyvadlem času.Někdo si "spletl" tento prostor se skládkou odpadu. Do třetice někdo ukradl dar města Poběžovice- hojně využívané dřevěné posezení pro turisty i místní.Tím opravdu "zušlechtil" prostor kolem "Janovy vyhlídky".Ponechal dvě fošny, na kterých bylo posezení upevněno.Asi proto, abychom měli nějakou památku na jeho zlodějinu.

Květen 2023

Pánové Míra Kabourek a Miloš Opravil zajistili ochranu pohyblivých částí věžních hodin před nepřízní počasí. Pan Kabourek zhotovil dřevěnou skříň pro hodinový stroj a pan Opravil zhotovil plechové kryty pro převody u rafiček.Moc děkujeme. V neděli 21. jsme dokončili Janovu vyhlídku.Její název odkazuje na Jana ze Šitboře.Umělecky ztvárněný horizont na 3 deskách z černé žuly o celkové délce 3.6 m vytvořil náš příznivec akad. malíř Jaroslav Šindelář k 775. výročí od první písemné zprávy o Šitboři. Desky jsme úspěšně nalepili a ještě týž den Janova vyhlídka sklidila zasloužený obdiv návštěvníků. Při stavbě nám velmi pomohl pan Václav Novák (chalupář a "Pražák"). Opravdu nám pomohl, za což mu děkujeme. Téhož dne jsme ještě připevnili ozdobný obloukový kryt na dubový kříž s Kristem . Kříž stojící před severní již opravenou stěnou lodi kostela se tak celkově zvýraznil a zkrášlil pohled na celý kostel z tohoto směru. Plzeňský deník a bavorské regionální noviny zveřejnili několik příspěvků o naší činnosti.Opravdu nás to těší.

Duben 2023

V sobotu 1.se uskutečnila členská schůze. Schválila zprávu o činnosti za loňský rok i plán letošního roku. Jsou před námi velmi zajímavé úkoly.Dne 3. schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje příspěvek na rekonstrukci západní štítové zdi našeho kostela pro město Poběžovice na tento rok ve výši 300 000 Kč.Moc děkujeme. Dne 13. dubna přinesl Domažlický deník reportáž o našich nových věžních hodinách. V sobotu 21. se celkem 25 našich členů a podporovatelů zúčastnilo brigády na terénních úpravách parku, hřbitova a jeho okolí a na příchodových schodech ke kostelu.Vše plánované se nám společně a v dobré náladě podařilo realizovat. Všem pomocníkům děkujeme.

Březen 2023

Dne 14.3. zveřejnilo Ministerstvo kultury rozpis schválených dotací na letošní rok.Pro náš kostel přidělilo 750 000 Kč.Výborná zpráva. Moc děkujeme. Dne 24. proběhla velmi zajímavá přednáška PhDr. Pavla Břicháčka ze Západočeského muzea v Plzni. Tématem byly záchranné výzkumy v našem kostele , které řídil na konci minulého a začátku tohoto století. Výsledky tohoto výzkumu a hmotné nálezy potvrzují existenci kostela zhruba o 100 let dříve, než byl kostel v roce 1352 poprvé, jako plně fungující a značně hospodářsky prosperující,písemně zmíněn. Ve středu 29. a ve čtvrtek 30. namontovala firma L.Hainz dlouho očekávané věžní hodiny do opravené věže kostela.Problémem bylo značně nepříznivé počasí, především při venkovní montáži číselníků o průměru 1.5m ve výši 19m. Vše dobře dopadlo a nový cimbál připojený k hodinám odbíjí každou půlhodinu a celou hodinu od 7 do 22 hod včetně. Bez významné podpory Plzeňského kraje na začátku projektu bychom se asi nemohli do realizace hodin pustit.Moc děkujeme.

Únor 2023

Ministerstvo kultury přidělilo příspěvek na II. etapu restaurování obrazu sv. Mikuláše, který byl původně na hlavním oltáři našeho kostela. Moc děkujeme za pokračování záchrany téměř zničeného obrazu.

Leden 2023

Již první týden v tomto roce bylo v kostele rušno.Nejprve bylo u obnoveného vchodu do sakristie upevněno nové kovové zábradlí na vstupních schodech. Pro návštěvníky velmi užitečná věc. Den poté byly namontovány nové "gotické" dveře z presbytáře do sakristie.Masivní dveře byly upevněny na původní panty s využitím původního kování dveří! Toto kování zachránil před desítkami let člen spolku pan Josef Kobes. Děkujeme za jeho prozíravost. Město Poběžovice má ve svém schváleném rozpočtu na tento rok také kapitolu věnovanou záchraně kostela, takže věříme v pokračování v pokračování záchrany i v letošním roce. Intenzivně připravujeme plán na letošní rok a postupně Vás budeme o jednotlivých aktivitách informovat.

Prosinec 2022

V neděli 4/12 se uskutečnil koncert Dáši Zázvůrkové "Věřím v brzké lepší příští" v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích. Citace z Poběžovického zpravodaje č. 12/2022: "Koncert Dáši Zázvůrkové byl kulturním pohlazením druhé adventní neděle. Poběžovický kostel v neděli v podvečer navštívila stovka hudbymilovných občanů, aby si poslechli adventní koncert herečky a zpěvačky Dáši Zázvůrkové.Umělkyně se po červnovém pádu na skútru... dostala do výborné kondice a svým vystoupením nadchla všechny přítomné posluchače... Skvostný zpěv doprovázel na klávesy a kytaru výborný hudebník Jan Horáček.... ..Více než hodinový koncert přinesl hudbymilovným návštěvníkům krásný zážitek a dobrou zprávou je, že byl přímo po koncertu předběžně domluven v pořadí již třetí adventní koncert v poběžovickém kostele na prosinec příštího roku." V plné formě zpívající Dáša Zázvůrková bez nároku na honorář věnovala své vystoupení na podporu věžních hodin pro kostel sv. Mikuláše v Šitboři.Při koncertu přispěli hosté částkou přes 9000 Kč a ještě v noci nám jedna nadšená divačka přispěla na náš účet částkou 10 000 Kč. Moc děkujeme umělkyni i dárcům. V pondělí 5/12/ proběhl kontrolní den průběhu restaurování obrazu sv. Mikuláše, ktarý byl původně na hlavním oltáři v našem kostele. Restaurování probíhá podle plánu a dle vyjádření odborníků bylo se záchranou obrazu započato opravdu za 5 minut 12!! Přejeme všem našim členům, příznivcům a lidem dobré vůle vše nejlepší v roce 2023.

Listopad 2022

V průběhu měsíce firma Stafiko provizorně zakryla obnovenou severní zeď lodi kostela, aby byla chráněna do položení krovu a pokrytí střechy před nepřízní počasí. Při opravách zdi byly vně kostela při vyrovnávání terénu nalezeny vícečetné kosterní pozůstatky.Po kontrole archeology byly dne 26/11/ všechny ostatky pietně uloženy u východní hřbitovní zdi a nad ně umístěn kamenný kříž.

Říjen 2022

Firma Stafiko dokončila stavební práce na opravě severní zdi lodi kostela. Všemi zúčastněnými zástupci na kontrolním dnu byla oceněna a zdůrazněna vysoká kvalita provedených prací. Ze strany od parku můžete výborně profesionálně opravenou zeď vidět.Je opravdu velmi pěkná až monumentální a významně zvýšila estetický účin objektu celého kostela. Už se těšíme,že příští rok bude takto opravena severní a štítová - západní zeď kostela. V presbytáři byl proveden závěrečný nátěr všech ploch. Po stavební stránce byla tímto ukončena stavební obnova interiéru presbytáře a sakristie . Dne 4/12/2022 v 17.00 hod uspořádáme v kostele v Poběžovicích koncert Dáši Zázvůrkové na podporu realizace věžních hodin v opravené věži kostela. Všichni jsou srdečně zváni.

Září 2022

V tomto měsíci byla provedena revize el. přípojky ke kostelu a nově instalovaných elektrických rozvodů . V opravených částech kostela je možno svítit a používat připojení el.proudu. Ve středu 21. bylo na kontrolním dnu potvrzeno dokončení restaurátorských prací jak v presbytáři , tak v sakristii . Dne 24.proběhla v parku za kostelem společná hudební akce Bavaria Bohemia Centra a Mikroregionu Dobrohost v rámci projektu "Kultura bez hranic". Dokončení restaurátorských prací a připojení el. proudu umožnilo v ráci této akce uskutečnit nejen komentované prohlídky okolí kostela,ale také poprvé předvést více než šesti desítkám zájemců z Čech a Německa opravené vnitřní části kostela. V periodiku Poběžovicko a také v německém regionálním tisku bylo o akci 24. reportováno.Čtvrtletník "Vítaný host-Plzeňský kraj"-podzim 2022 přinesl velmi pěknou reportáž o Janu ze Šitboře a našem spolku.

Srpen 2022

Pan Milan Solfronk vyrobil a umístil dvě lavičky u poesiomatu.Tyto velmi pěkně provedené lavičky umožní posluchačům pohodlný poslech zvukových záznamů spojený s výhledy na kostel a okolí.Celkový dojem je tím ještě umocněn. Presbytář a sakristie byly novou přípojkou připojeny k elektrické síti. Firma Stafiko začala se zpevňováním uvolněného zdiva a dozdíváním chybějících částí severní zdi. Český rozhlas Plzeň a Sever přinesl reportáže o našem poesiomatu.

Červenec 2022

V tomto měsíci byl z kostela v Poběžovicích odvezen za účelem restaurování obraz sv. Mikuláše, který byl původně součástí oltáře v našem kostele.Restaurování bude ukončeno v roce 2024.Doufáme, že se tento projekt nikde "nezadrhne". Pracovníci Služeb města Poběžovice vyčistili vnitřek lodi kostela jak od náletových dřevin, tak od všech pozůstatků dosud vzniklých při probíhající rekonstrukci.Děkujeme. Firma Stafiko zahájila činnost na záchraně obvodových zdí lodi kostela.Začíná se severní zdí.Byla odstraněna mnohaletá suť od paty zdi,z obou stran zdi je postaveno lešení a probíhá odstraňování nežádoucí zeleně a uvolněných částí zdiva. Firma Tegmento dokončila obnovu vnitřku věže. Obnova se opravdu povedla,veškeré vnitřní dřevěné konstrukce i omítky jsou obnoveny ve výborné kvalitě! Bohužel bude věž až do dokončení opravy lodi i nadále pro technické překážky nepřístupná.

Červen 2022

V sobotu 4/6/ proběhlo v parku v Šitboři "Slavnostní odhalení sochy sv. Mikuláše a Česko-německé odpoledne dechové hudby" . Vydařená akce proběhla za podpory Českoněmeckého fondu budoucnosti, Plzeňského kraje a města Poběžovice.Po slavnostních projevech pánů senátora Vladislava Vilímce,Tomáše Jelínka, ředitele sekretariátu ČNFB, Thomase Ludwiga, starosty města Seckach, Franze Metschla, zástupce německých rodáků a Martina Kopeckého, starosty města Poběžovice, sochu odhalili autoři pánové Jaroslavové Šindelářové (otec a syn) a předseda spolku Ivo Dubský. Poté sochu požehnal pan farář Miroslaw Gierga. Po dohalení sochy byl veřejnosti představen panem Martinem Šedou dar Českoněmeckého fondu budoucnosti- poesiomat.Po několikerém zatočení klikou si lze vybrat z 20 zvukových záznamů většinou se vztahem k Šitboři a jejímu okolí. Akce se zúčastnilo více než 300 spokojených diváků.Poté zahrály hostům Grenzland Kapelle Dietersdorf a Vrchovanka z Mrákova.Některé skladby si zahráli hudebníci z obou kapel společně. O výborné občerstvení po celou dobu akce se postarali poběžovičtí hasiči.

Květen 2022

Město Poběžovice poskytne v letošním roce na naše aktivity částku ve výši 50 000 Kč. Moc děkujeme. Plzeňský kraj podpoří náš dlouhodobý záměr "Věžní hodiny pro kostel sv. Mikuláše v Šitboři" částkou 70 000 Kč. Moc děkujeme - tím získal náš záměr velmi reálné obrysy. Památkáři náš záměr odsouhlasili a tak začínáme jednat s výrobcem a shánět další prostředky. Každý ze čtenářů či příznivců může náš záměr podpořit.Budeme vděčni za každý příspěvek. Intenzivně se připravujeme na 4. června na odhalení sochy sv. Mikuláše, které bude spojeno s Českoněmeckým odpolednem dechové hudby.

Duben 2022

2. dubna dopoledne vysílal Český rozhlas Vltava hodinový pořad "Šitboř, Mikuláš, Oráč a smrt..." , který byl zaměřen na průběh záchrany kostela sv. Mikuláše, zmiňoval náš spolek , postavu Jana ze Šitboře a jeho dílo "Oráč z Čech" a naši knihu "Jan ze Šitboře,úředník, literát ,mýtus". Pořad byl prokládán přednesem úryvků z "Oráč a Smrt". Zájemcům můžeme na požádání poskytnout nahrávku tohoto pořadu. Plzeňský kraj poskytl dotaci na moderní landartový projekt "Kyvadlo času" pana Daniela Doležala, studenta z ateliéru Socha a prostor doc. Benedikta Tolara z FUD (zvané Suttnarka) ZČU v Plzni .Kmitání průběhu života a odměřování běhu života a kývání mezi jeho póly -životem a smrtí- je dílem autora jedné ze soch vzniklých v rámci sochařského sympozia "Kameny pod věží" z roku 2019. Autor byl tehdy natolik zaujat daným tématem, že se na "místo činu" vrátil. Tato umělecká realizace přesahující výšku 6 metrů byla nainstalována dne 5.4. pomocí jeřábu.Na horizontu zakončuje řadu soch nad parkem podél cesty ve směru pohledu na Hvožďany a Mnichov. Mile nás překvapily většinově velmi kladné a pochvalné reakce návštěvníků. 15.4. proběhla výroční členská schůze spolku. Schválila činnost za uplynulý rok a určili jsme si , jak budeme v letošním a příštím roce v naší činnosti pokračovat.O dalších našich aktivitách Vás budeme postupně informovat.

Březen 2022

24. března byl dokončen náš další projekt na zvelebení návsi. Již jsme referovali o záchraně kamenného podstavce nesoucího letopočet 1884 postavený rodinou Urbanů z čísla popisného 10. Ten jsme přemístili z postupně zasypávané rokle původní cesty na Mnichov. Dnes stojí ve středu návsi mezi pěticí vzrostlých lip. Do tohoto podstavce byl uměleckým kovářem panem Jiřím Ďurišem z Mutěnína vsazen nový kříž. Panu kováři se opravdu povedl. Podloubí pod lipami tvoří nyní krásnou kulisu nového, velmi vkusně zpracovaného kříže.

Leden,únor 2022

V únoru předběžně kladně rozhodlo Ministerstvo kultury o dotacích ke 2 našim záměrům .Na opravy lodi kostela přislíbilo z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2022 městu Poběžovice 700 000 Kč.Moc děkujeme a jsme rádi, že práce na obnově kostela budou pokračovat stejným tempem jako v minulém roce. Z dotačního programu "Záchrana movitých památek" přislíbilo MK ČR Římskokatolické farnosti Poběžovice 180 000 Kč na restaurování velmi poškozeného obrazu sv. Mikuláše, který byl v minulosti přemístěn z hlavního oltáře našeho kostela a tím zachráněn před úplnou zkázou.Jde o nejvýznamnější movitou památku z našeho kostela. Obraz je však v katastrofálním stavu a jeho restaurování je opravdu nezbytné.Moc děkujeme za příspěvek, který umožní první etapu záchrany obrazu. Přišel opravdu za 5 minut 12.

Prosinec 2021

Dozorčí rada Českoněmeckého fondu budoucnosti dne 8/12 kladně rozhodla o naší žádosti a přislíbila podporu na záchranu kostela ve výši 350 000 Kč v roce 2022. Moc děkujeme. Po čtyřletém úsilí byla dne 14/12 v parku nad návsí s výhledem do široké krajiny, na kostel i obec postavena socha sv. Mikuláše, patrona kostela i obce. Je společným dílem akad. malíře a sochaře Jaroslava Šindeláře a jeho syna Mgr. Jaroslava Šindeláře. Následující den byly provedeny závěrečné úpravy a socha doplněna berlou. Vlastní socha na vkusně vytvořeném podstavci je opravdu kouzelně zasazena do plochy parku a tvoří mimořádně podařenou kompozici s vyhlídkou do krajiny, na obec, na opravovaný kostel i revitalizovaný hřbitov. Dílo vzniklo s významnou podporou Plzeňského kraje a města Poběžovice. Moc děkujeme. Jsme velmi rádi, že město Poběžovice zařadilo pokračování opravy kostela do svého plánu na rok 2022. Doufejme, že již začne oprava zdevastované lodi kostela. Přejeme všem našim podporovatelům a sympatizantům příjemné prožití svátků, pevné zdraví a úspěšný rok 2022.

Listopad 2021

Náš spolek přispěl v tomto měsíci na obnovu kostela částkou 75 000 Kč. Celkem jsme v letošním roce podpořili obnovu vnitřku věže, interiéru presbytáře a sakristie a obnovu slunečních hodin částkou 103 800 Kč. Tento příspěvek umožnily dary celé řady dárců včetně německých rodáků. Všem opravdu ze srdce děkujeme. Z důvodu covidových opatření jsme zrušili naše plánované veřejné akce na prosinec.Jak koncert Dáši Zázvůrkové ,tak odhalení sochy sv. Mikuláše. Omlouváme se všem, kteří chtěli naše akce navštívit a těšili se na ně. Snad příští rok. Upozorňujeme naše příznivce a podporovatele na nové číslo účtu :6000498002/5500.

Říjen 2021

O naší akci "Odpoledne s Janem ze Šitboře" přinesl pěknou reportáž i Sudetendeutsche Zeitung-Heimat Bote. V tomto měsíci byla dokončena oprava zvonové stolice, obnoveno dřevěné schodiště ve věži,dokončena el. instalace v sakristii a presbytáři, na obnovenou mensu byla položena nová kamenná deska. Také byl očištěn náhrobník Zikuny z Prakndorfu z roku 1578 a bylo odkryto původní gotické sanktuárium a další kamenná schránka vedle oltářního stolu. Presbytář se sakristií byl od lodi oddělen pevnou dřevěnou stěnou s větracími otvory a okénkem pro nahlížení dovnitř.Také pokračovaly restaurátorské práce na zachovaných omítkách.

Září 2021

V sobotu 4.9. proběhlo v parku v Šitboři "Odpoledne s Janem ze Šitboře". Akci podpořenou Plzeňským krajem moderoval Ivo Dubský.V pěti hudebních vstupech vystoupili Marta Neumannová -flétna, Magdalena Krzánová -violoncello a Jiří Tomášek -housle.Přednesli celkem 7 skladeb z období od konce 15. stol do 18. století.Dvěma výborně přednesenými dialogy z díla "Oráč a Smrt" vystoupili Jana Kubátová a Josef Nechutný, členové činohry DJKT.Hlavní projev pronesl PhDr. Jiří Stočes,Ph.D.,vedoucí kolektivu autorů dvojjazyčné knihy "Jan ze Šitboře, úředník, literát, mýtus".Uvedl všechny autory a jejich podíl na přípravě knihy.Doplnila jej jedna z autorek PhDr. Milada Krausová, Ph.D., z regionálního muzea v Žatci. Krátce promluvili senátor ČR Vladislav Vilímec a starosta města Poběžovice Martin Kopecký. Knihu požehnal p. farář Miroslaw Gierga.Mezi čestnými hosty byli Jan Soukup, Jaroslav Šindelář,Franz Metschl a mons. Emil Soukup.Drobné občerstvení poskytli 200 spokojeným účastníkům členové spolku.Na darech či prodeji knihy se získalo celkem přes 20 000Kč na záchranu kostela.O akci referoval Domažlický deník a periodikum Poběžovicko. V tomto měsíci pokračovalo důkladné a pečlivé dokumentování stavu revitalizovaného hřbitova pracovníky ZČU v Plzni. V presbytáři i sakristii kostela byly ukončeny zednické práce -doplnění omítek, obnova mensy,obnoveny původní podlahy včetně přípravy elektroinstalace a začaly restaurátorské práce na zachovaných omítkách. Na hřbitově pokračovaly práce na obnově kamenné zídky za hřbitovem u velkého kříže a terénní úpravy. Dne 18. se přidali také návštěvníci z Tábora, kterým tímto děkujeme.

Srpen 2021

Rozběhly se práce na opravách interiéru presbytáře kostela.Byly obnoveny -doplněny chybějící omítky, rozebrána a po vyrovnání je postupně znovu pokládána podlaha v presbytáři a je také připravena elektroinstalace.Obnovená mensa -oltářní stůl již čeká jen na mramorovou svrchní desku.O nově chystané soše sv. Mikuláše vyšel v Plzeňském deníku 27.8. pěkný článek- rozhovor s akad. malířem Jaroslavem Šindelářem a jeho synem Mgr. Jaroslavem Šindelářem, kteří spolu v současné době na přípravě sochy pracují. V Poběžovicku č.8 vyšel článek "Zprávy ze Spolku Mikuláš", který shrnuje činnost spolku za 1. pololetí letošního roku.

Červenec 2021

Plzeňský kraj poskytl na obnovu dřevěných podlah v patrech věže kostela a schodů a na opravu zvonové stolice dotaci 300 000 Kč městu Poběžovice. Moc děkujeme. Na tuto etapu přispěje náš spolek částkou 75 000 Kč. Firma Tegmento se již v polovině měsíce pustila do práce.Začal prodej naší knížky "Jan ze Šitboře, úředeník, literát, mýtus" , kterou si můžete koupit v Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích, v MKIS v Poběžovicích a v Domě přírody v Klenčí pod Čerchovem. Kniha stojí 360 Kč. Prodej mohou také zprostředkovat členové spolku. Ve dnech 29. a 30. vytvořili pan Mgr. Jaroslav Šindelář (syn) a pan Ondřej Šindelář ( synovec) sluneční hodiny na jižní straně věže kostela.Jsou podle návrhu akad. malíře Jaroslava Šindeláře (otec). Jsou velmi citlivě provedeny a opravdu se na věž kostela hodí. Výpočet hodin provedl pan Ing. Kamil Řezníček, člen České astronomické společnosti v Hradci Králové - sekce sluneční hodiny. Naše hodiny ukazují pravý astronomický čas v Šitboři. Jsou umístěny na místě, kde podle pamětníků původně sluneční hodiny byly. Dne 31. jsme přemístili mezi pětici lip na návsi kamenný podstavec pod křížek z roku 1884, který byl "zarostlý a zapomenut" v hlubokém křoví v bývalém úvozu více než 50 let nepoužívané , již dříve zrušené a zcela nepřístupné původní cesty na Mnichov. Zachráněný podstavec pod křížek je velmi pěkná kamenická práce. Přemýšlíme, jak tento kámen doplníme.

Červen 2021

Dne 1.6. navštívili obnovený hřbitov u kostela pracovníci ZČU v Plzni a provedli zdokumentování současného stavu pomocí dronu a další techniky.Plzeňský kraj přislíbil dotaci 15 000 Kč na naši připravovanou akci "Odpoledne s Janem ze Šitboře". Moc děkujeme.Na konci měsíce jsme převzali od pana Zdeňka Procházky z Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích, vytištěnou dvojjazyčnou publikaci "Jan ze Šitboře, Úředník,literát, mýtus/ Johannes von Schüttwa ,Beamter,Dichter, Mythos".Knihu zpracovalo celkem 11 autorů z celé České republiky pod vedením pana PhDr. Jiřího Stočese ,Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni . Gaficky knihu zpracoval a sazbu provedl pan Pavel Falátek. Tuto publikaci jsme mohli vydat pouze díky velké podpoře Českoněmeckého fondu budoucnosti, Plzeňského kraje a města Poběžovice.Moc všem donátorům děkujeme.Kniha bude slavnostně představena veřejnosti na akci "Odpoledne s Janem ze Šitboře" dne 4/9/v parku v Šitboři. Knihu lze již nyní zakoupit v Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích či v MKIS v Poběžovicích za cenu 360 Kč.Veškerý výnos z prodeje bude použit na obnovu kostela sv. Mikuláše v Šitboři.Prodej mohou také zprostředkovat členové Spolku Mikuláš. V presbytáři kostela jsou po cca 50 letech znovu instalována "barokní" okna a klenba je po opravě znovu omítnuta.

Květen 2021

Stavební firma OPS zahájila dne 3.5. letošní práce na presbytáři a sakristii. Věříme , že letos bude oprava interiérů presbytáře a sakristie dokončena. Dne 14.5. se konala členská schůze spolku. Schválila zprávu o činnosti za rok 2020 a návrh činnosti na rok 2021. Novým předsedou spolku byl zvolen pan Ing. Ivo Dubský a místopředsedou pan Ladislav Boček. Děkujeme zakládajícímu a mnohaletetému předsedovi panu Václavu Kohoutovi za vykonanou práci, přejeme mu mnoho úspěchů v další činnosti a přejeme novému vedení hodně chuti do práce. Dne 22.5. proběhla brigáda na obnově hřbitova za účasti 12 členů a příznivců spolku.Byla zaměřena především na terénní úpravy a vyznačení hranic hřbitova.

Duben 2021

Náš památník Jana ze Šitboře "překračuje" hranice. Zpráva o 25 letech spolupráce Rotary klubů v Německu, Čechách a na Slovensku "Most mezi Východem a Západem " věnuje jednu stranu odhalení památníku Jana ze Šitboře v roce 2018. V tomto měsíci byla dokončena projektová dokumentace obnovy lodě kostela včetně zastřešení.Tato dokumentace je nezbytná pro další pokračování záchrany kostela sv. Mikuláše.

Leden,únor,březen 2021

V lednu byl dokončen průzkum klenby presbytáře a statik navrhl její stabilizaci a způsob zpevnění a dokončení její opravy.V průběhu února byly dokončeny další projektové dokumentace na elektrickou přípojku ke kostelu a na budoucí elektrické rozvody ve věži, sakristii a presbytáři. Českoněmecký fond budoucnosti již poslal letošní finanční příspěvek na opravu kostela 400 000 Kč. Min. kultury zveřejnilo na začátku března letošní příspěvky v rámci programu PZAD. V tomto roce práce na obnově kostela podpoří částkou ve výši 700 000 Kč. Oběma donátorům moc děkujeme. Rada města Poběžovice schválila podporu našich letošních akcí ve výši 50 000 Kč.Moc děkujeme. Již na přípravě nových akcí začínáme pracovat.Vzhledem k epidemiologické situaci proběhnou všechny až ve druhém pololetí tohoto roku. V Domažlickém deníku vyšel 20/3 článek o obnově kostela sv. Mikuláše.

Prosinec 2020

Dne 3.12. rozhodla správní rada Českoněmeckého fondu budoucnosti o podpoře záchrany kostela i v příštím roce.Opravu podpoří v roce 2021 částkou 400 000 Kč. Moc děkujeme.Dne 15.12.jsme ukončili a demontovali výstavu "Obrazy ze Šitboře". Děkujeme všem vystavujícím za zapůjčení jejich děl i mnoha návštěvníkům (ccac350) za jejich návštěvu. Návštěvníci výstavy věnovali na záchranu kostela a akce spolku s tím spojené celkem 5868 Kč. Moc děkujeme. Jsme rádi, že město Poběžovice počítá i v příštím roce s pokračováním oprav kostela. Je nám líto, že se neuskutečnil adventní koncert s Dášou Zázvůrkovou.Snad se povede příští rok.Začínáme připravovat akce pro rok 2021.Doufáme, že nám situace umožní jejich realizaci.Přejeme všem našim členům a příznivcům hodně zdraví a štěstí v roce 2021.

Říjen ,Listopad 2020

Firma Tegmento v říjnu dokončila opravu prostřední římsy věže kostela a dokončila fasádu spodní části věže a instalovala dřevěné výplně všech oken věže. V listopadu dokončila obnovu původního vchodu do sakristie včetně vstupních dveří a schodů ke vstupu. Firma OPS provádí pod dozorem statika zpevnění klenby presbytáře , opravy svislého zdiva a obnovu barokních oken v presbytáři. Pan Jaroslav Šindelář dokončil restaurátorský průzkum omítek a kamenných prvků presbytáře a sakristie. Před obnovou schodů do sakristie byl proveden v prostoru schodů archeologický průzkum.

Září 2020

V tomto měsíci ve dnech 12. a 19. se podařilo skupině členů a podporovatelů spolku dokončit hrubou obnovu hřbitova.Kromě jediného kamenného náhrobku byly všechny nalezené náhrobky postaveny.Dále budeme pokračovat vracením nalezených částí náhrobků (kříže, tabulky apod.) na původní místa. 19. září byly do parku dopraveny 2 lavičky se stolem , které byly zhotoveny na objednávku města pro posezení návštěvníků.Skupina brigádníků po dokončení práce na hřbitově instalovala tuto odpočinkovou sestavu v parku v místě, odkud je krásný pohled na okolní krajinu včetně Poběžovic se siluetou zámku. Ze stejného místa je také hezký pohled na presbytář a obnovenou věž a také na celý park včetně aleje soch. Pan starosta podal na konci měsíce žádost o dotaci na opravu kostela na PZAD pro rok 2021.Doufáme , že uspěje.

Srpen 2020

Dne 21. proběhla vernisáž výstavy "Obrazy ze Šitboře". V krásných prostorách na nám. Míru č. 55 je vystaveno 60 obrazů, 10 skulptur, 10 uměleckých fotografií a několik dalších exponátů od 15 autorů z Čech ( převážně z okruhu "Muška" vedeného panem Jaroslavem Šindelářem) a 2 autorů z Německa.Vernisáž proběhla za účasti cca 60 hostů.Na vernisáži promluvil za Spolek Mikuláš Ivo Dubský. Poděkoval za podporu při přípravě výstavy a autorům za vytvoření a zapůjčení jejich děl.Za město Poběžovice účastníky pozdravil pan starosta Martin Kopecký, který zmínil řadu pozitivních změn v Šitboři a zamyslel se nad odkazem Jana ze Šitboře pro současné generace. Akad. malíř Jaroslav Šindelář promluvil za vystavující umělce. Zamyslel se nad posláním umění -"kumštu" v lidském životě.Vernisáž byla prokládána hudebními vstupy barokní hudby v podání houslistky Ivany Havrusevičové a klavíristy Michala Poula, učitelů místní LŠU a Pavla Vejvančického, žáka téže LŠU.Výstava byla zahájena slavnostním přípitkem pánů Martina Kopeckého, Jaroslava Šindeláře, ing. arch. Jana Soukupa , PhDr. Jiřího Stočese Ph.D. a Ivo Dubského. Výstava ,která potrvá do 13/12/2020 byla zorganizována Spolkem Mikuláš ve spolupráci s MKIS Poběžovice za podpory Plzeňského kraje a města Poběžovice. Dne 29. se uskutečnil v parku v Šitboři koncert "V barvách Semaforu".Vystoupili Petr Macháček a Dáša Zázvůrková za doprovodu Jakub Šafr tria ve složení Jakub Šafr, Jan Greifoner a Ruda Musil. I přes nepřízeň počasí rozehřáli svými výkony více než 120 nadšených diváků, kteří se při některých písničkách spontánně přidávali.Koncert, pořádaný s podporou města Poběžovice ve spolupráci s MKIS byl věnován záchraně kostela sv. Mikuláše. Do kasičky byly přítomnými účastníky akce vloženy dary na tento účel v celkové výši 10 580 Kč. Moc děkujeme.

Červenec 2020

2/7/převzaly staveniště kostela 2 firmy na pokračování záchrany kostela sv. Mikuláše. Firma Tegmento s.r.o. dokončí střední římsu a zbývající spodní fasády věže ,okenní výplně ve věži a obnoví původní vstupní dveře do věže kostela ze 14.století včetně schodů. Firma OPS spol. s.r.o. zahájí opravu interiéru sakristie a presbytáře nejprve statickým zajištěním a obnovou poškozeného zdiva klenby a barokních oken a obnovou původních gotických oken.Pan akad. malíř Jaroslav Šindelář provede restaurátorský průzkum omítek a kamenných prvků v presbytáři. V sobotu 18/7/ jsme definitivně umístili poslední 2 sochy ze sochařského sympozia "Kameny pod věží" nad parkem a upravili jejich okolí. Alej soch pod alejí staletých dubů a lip se opravdu povedla. Přijďte se podívat.

Červen 2020

V sobotu 6.6.2020 proběhla brigáda zaměřená na úpravy terénu kolem soch a parku a na úklid části hřbitova.Vyznačili jsme z kamenů bývalé hřbitovní zdi původní hranici hřbitova a vyčistili plochu nad hřbitovem.Také jsme vyčistili schody ke kostelu.Zúčastnilo se celkem 12 členů a příznivců spolku.Plzeňský kraj nám v tomto měsíci přislíbil dotaci na výstavu "Obrázky ze Šitboře" ve výši 15 000 Kč. Děkujeme.Tím jsou finanční potřeby pro výstavu dostatečně doplněny a výstava se uskuteční.Okamžitě jsme začali s přípravami.Výstava bude v prostorách MÚ Poběžovice od 22/8/2020 do 13/12/2020.Také nám v tomto měsíci přislíbil Českoněmecký fond budoucnosti částku 90 000 Kč a Plzeňský kraj částku 80 000 Kč na podporu vydání dvojjazyčné knihy "Jan ze Šitboře,úředník, literát , mýtus". Moc děkujeme.Tím jsou doplněny prostředky na celý rozpočet na překlad a vydání knihy a začínáme s přípravou definitivní verze knihy před tiskem.Paní Miroslava Lukášková věnovala 10 000 Kč na záchranu kostela. Děkujeme.V závěru měsíce členové spolku také obnovili nátěry na kříži za kostelem a na lavičce kolem lípy u příchodových schodů ke kostelu.

Březen,duben,květen 2020

Několik tiskovin informovalo o našich aktivitách.Např.deník Právo či Informační list Ackermann Gemeinde.Obdrželi jsme dotaci od Euroregionu Šumava za loňskou realizaci výstavy "Jan ze Šitboře, život a dílo".Děkujeme. V dubnu a květnu jsme postupně zabetonovali základy ,zhotovili betonové podstavce pod sochy a 23.května jsme 9 soch vzniklých při sochařském sympoziu "Kameny pod věží" umístili na definitivní místo určení.Jedna socha s komplikovaným podstavcem ještě na postavení čeká.Bez širší účasti členů spolku a příznivců by umístění soch trvalo mnohem déle. Děkujeme. Již nyní se "alej soch" skvěle vyjímá na cestě nad parkem směrem ke hřbitovu, kde nad sochami tvoří klenbu staleté stromy.S naší příznivkyní-zpěvačkou Dášou Zázvůrkovou- jsme určili termín letního koncertu "Písničky Semaforu" na 29/8/2020 a termín vánočního koncertu na 13/12/2020.

Leden, únor 2020

Ministerstvo kultury zveřejnilo přísliby dotací z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2020. Kostel v Šitboři má příslib 700 000 Kč.Spolu s dotací Českoněmeckého fondu budoucnosti 400 000 Kč a prostředky z rozpočtu města Poběžovice přibližně ve stejné výši je reálná částka na opravy kostela v letošním roce přes 1.5 milionu Kč.Práce na kostele tak budou pokračovat opravou statiky a interiéru presbytáře a sakristie včetně podlah a oken a dokončením vnějších omítek věže.Město Poběžovice také objedná obnovu slunečních hodin, které byly na jižní straně kostela.Tyto sluneční hodiny po výtvarné stránce navrhne a zrealizuje pan akad.malíř Jaroslav Šindelář.

Prosinec 2019

Dne 5/12 schválila správní rada Českoněmeckého fondu budoucnosti podporu našeho projektu "Obnova kostela sv. Mikuláše v roce 2020". Podpora projektu bude činit 400 000 Kč, moc děkujeme.V roce 2019 byla záchrana kostela tímto fondem podpořena částkou 500 000Kč. Dne 10/12 rozhodlo zastupitelstvo města Poběžovice o podpoře činnosti spolku v roce 2020 částkou 50 000 Kč.Děkujeme. Budeme se snažit tuto částku využít co nejefektivněji. Dne 14/12 proběhl v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích benefiční koncert ve prospěch záchrany našeho kostela v Šitboři.Zdarma poskytnutý zaplněný kostel za přítomnosti pana faráře Miroslawa Giergy byl svědkem mimořádně zdařilého vystoupení "Dívka, která věří v anděly" . Paní Dáša Zázvůrková předvedla strhující přednes písní celé řady žánrů za výborného doprovodu Zdeňka Zázvůrka a Rudy Musila.Umělci byli za své vystoupení odměněni ovacemi stojících diváků. Dne 19/12 proběhla v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee vernisáž dvojjazyčné výstavy "Jan ze Šitboře, život a dílo".Je instalována na vnější fasádě budovy Centra a byla vysoce hodnocena jak po obsahové, tak grafické stránce. Zástupci našeho spolku i zástupci německých rodáků ze Šitboře byli v Schönsee velmi mile přijati.Po vernisáži byly diskutovány další možné společné aktivity. S významnou podporou Plzeňského kraje byly dokončeny práce na rukopisu knihy " Jan ze Šitboře, úředník, básník, mýtus ".Autory jsou čeští odborníci z řady univerzit a vědeckých institucí.Pokusíme se sehnat tolik prostředků, abychom mohli tuto publikaci jako dvojjazyčnou vydat ještě v roce 2020. Přejeme všem našim členům,podporovatelům a příznivcům vše nejlepší v roce 2020.

Listopad 2019

Dne 22/11 se konala členská schůze spolku.Schválila zprávu o činnosti spolku v roce 2019 a schválila plán činnosti na rok 2020.Členové diskutovali o přípravě benefičního koncertu na záchranu kostela sv. Mikuláše ,který se bude konat 14/12/2019 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích. V různém informoval host - pan starosta Kopecký o záměrech města na pokračování opravy kostela v Šitboři v roce 2020. Začala stavba základů pro sochy vzniklé v létě v rámci sochařského sympozia "Kameny pod věží". Také začínáme s přípravou na obnovu slunečních hodin na věži kostela.

Říjen 2019

Dne 5/10 proběhla brigáda na úpravě prostoru výstavy o Janu ze Šitboře. Škyje- otesané úlomky z kamenů po sochařském sympoziu byly přemístěny z prostoru sympozia a použity na úpravu terénu v prostoru výstavy o Janovi ze Šitboře.Brigády se navzdory špatnému počasí zúčastnilo 13 členů a příznivců spolku. Dne 14/10 rada města odsouhlasila náš návrh s trvalým umístěním soch vytvořených v rámci sochařského sympozia na pozemku nad "parkem" podél příjezdové cesty ke hřbitovu.Návrh jseme zpracovali na základě konzultací s architektem Janem Soukupem a odborným garantem sympozia Jaroslavem Šindelářem. Dne 26/10 přednesl ing. arch. Jan Soukup v Rastattu přednášku "Šitboř-vlast Ackermanna". Výborně přijatá přednáška byla součátí oslav 70.let vzniku Ackermann Gemeinde a představila náš spolek a jeho činnost. Součástí akce bylo provedení opery "Oráč a Smrt" od Emila Viklického v češtině s mezinárodním obsazením.

Září 2019

Dne 13/9 navštívila areál kostela, památníku, hřbitova a vystavených soch skupina členů Ackermann Gemeinde z Rastattu poblíž Karlsruhe a z Freiburgu im Breisgau. Za doprovodu představitele rodáků pana Franze Metschla se živě zajímali o výstavu o Janu ze Šitboře, průběh oprav kostela sv. Mikuláše a velmi ocenili sochy vzniklé na téma "Oráč a Smrt". Pan starosta Poběžovic podal dne 26/9/2019 žádost o dotaci na MK ČR z PZAD - Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2020. Věříme, že žádost bude úspěšně vyřízena. Intenzivně sháníme podklady o slunečních hodinách, které byly na jižní straně spodní části věže kostela.Rádi bychom podpořili jejich obnovu.

Červenec,Srpen 2019

Ve dnech 19/7-3/8 proběhlo v parku za kostelem dlouho připravované kamenosochařské sympozium „Kameny pod věží“ na téma Jan ze Šitboře a jeho dílo „Oráč a Smrt“.Odborným garantem byl akad. malíř a sochař Jaroslav Šindelář. Zúčastnilo se celkem 9 pozvaných sochařů z okruhu SSUPŠ Zámeček v Plzni a SPŠKS v Hořicích z 5 krajů ČR .K pozvaným účastníkům se spontánně přidali další umělci -sochaři a malíři. Celkem se zúčastnilo 18 umělců. V parku dnes stojí 11 soch, které budou postupně umístěny na příchodové cestě ke kostelu pod alejí staletých stromů. V průběhu sympozia proběhla dne 27/7/ beseda s panem Jaroslavem Šindelářem o sochařství, byli představeni účastníci sympozia, promítnut zajímavý film o „sochaři“ a více než 70 přítomných shlédlo také video o vernisáži výstavy „Osobnost Jana ze Šitboře, život a dílo“ .Celá akce vyvrcholila dne 3/8/2019 českoněmeckou slavností u příležitosti ukončení sympozia.Slavnost ve 14.00 hod zahájil zástupce spolku Ivo Dubský, který dvouhodinovou oficiální část slavnosti moderoval. Poté se ujal slova Jaroslav Šindelář, který celé sympozium zhodnotil a zmínil řadu zajímavých faktů o náročné tvorbě sochařů. Poté představil všechny přítomné sochaře, kteří krátce přítomné pozdravili. V další části předali předseda Spolku Mikuláš pan Václav Kohout, pan Martin Kopecký , starosta města a pan Jaroslav Šindelář všem sochařům čestné uznání. Poté následovaly projevy čestných hostů. Postupně hovořili pánové Thomas Ludwig, starosta Seckachu, ing. Libor Picka, předseda předsednictva Euroregionu Šumava, který přislíbil významnou podporu této akce, pan Franz Metschl , zástupce německých rodáků Šitboře, závěrem promluvil pan Martin Kopecký. Sympozium bylo nesoutěžní, aby bylo dosaženo co největší volnosti autorů při ztvárnění jejich tvůrčího záměru. Přesto závěrem vyhlásila paní Dominika Adamcová 3 nejúspěšnější autory podle hlasování přítomných. Třetí bylo dílo pana Daniela Doležala „Tón -tanec života a smrti“, druhé místo s dílem „Anděl“ obsadila paní Marie Slámová a první cenu publika obdržel pan Dalibor Brabec za dílo „Jednou se Tě zeptám“, zpodobňující postavu Smrtky. Oficiální část slavnosti vhodně doplnila svými vystoupeními na harfu- procítěným přednesem řady barokních skladeb mladá umělkyně z Bavorska - Felicitas Wutz . Oficiální program byl neočekávaně rozšířen o několik vstupů. Pánové Thomas Ludwig i Franz Metschl přispěli po ukončení svých projevů finančními dary na obnovu kostela, rodáci Josef Willard a Josef Macht předali zástupci Spolku Mikuláš historickou pípu z přelomu 19/20,století , kterou se čepovalo pivo v místní hospodě a pan Martin Kopecký předal čestným hostům a zástupcům Spolku Mikuláš fotografie Šitboře a kostela pořízené z dronu. Po ukončení oficiálního programu se cca 240 účastníků věnovalo ve velkoprostorovém stanu volné zábavě při vystoupeních Veselé muziky a Anonymm Country až téměř do půlnoci. Výborné občerstvení poběžovických hasičů a organizační podpora MKIS přispěly k velmi úspěšnému průběhu slavnosti. Řada malířů nám po slavnosti přislíbila zapůjčit svoje obrázky pro budoucí výstavu. Dne 14/8/2019 požádal pan starosta Martin Kopecký ve spolupráci se spolkem Mikuláš Českoněmecký fond budoucnosti o podporu na opravy kostela v roce 2020. ČNFB již přispěl v roce 2018 a 2019. Věříme, že zase s naší žádostí uspějeme.

Červen 2019

Přes úmorné horko bylo dokončeno oplechování věže kostela. Dne 29/6/ proběhla vernisáž trvalé venkovní výstavy "Osobnost Jana ze Šitboře, jeho život a dílo". Autorem textu je Jiří Stočes,který také vybral obrazové přílohy, graficky ztvárnil Pavel Falátek, nosné konstrukce pro panely zhotovil Jiří Jelínek. Doplňující exponát- obnovený dubový kříž ,vyrobil Václav Kohout a postavu Krista na kříži vytvořil Jaroslav Šindelář.Celkové projektové řešení navrhli Jan Soukup a Viktor Šmolík. Stavební práce včetně postavení konstrukcí k panelům a vztyčení kříže provedli pracovníci Služeb města Poběžovice. Finančně akci podpořila Evropská unie-Euroregion Šumava, Plzeňský kraj a město Poběžovice. Všem moc děkujeme.Vernisáže se zúčastnilo přibližně 110 občanů. Hlavní slovo pronesli Jiří Stočes a Jaroslav Šindelář. Mezi hosty, kteří také pozdravili přítomné, byli senátor ČR Vladislav Vilímec, starosta Seckachu Thomas Ludwig, zástupce rodáků Franz Metschl a starosta Poběžovic Martin Kopecký. Velmi pěkné hudební vstupy provedly Marta Neumannová a Hana Pumrová.Po vernisáži předal zástupce rodáků Franz Metschl příspěvek na další záchranu kostela. Všem se vernisáž velmi líbila.

Květen 2019

Byly vyrobeny panely k výstavě "Osobnost Jana ze Šitboře, jeho život a dílo."Po námitkách souseda a přepracování projektu již umístění panelů stavební úřad odsouhlasil.Slavnostní zahájení výstavy proběhne dne 29/6/2019 od 15.00 hod. Dar 100 000 Kč poskytl spolku dárce, který si přeje nezveřejňovat své jméno.Moc děkujeme.Dne 30/5/2019 přijal pan starosta Martin Kopecký v doprovodu zástupce spolku představitele rodáků pana Franze Metschla s manželkou a seznámil je s dalšími plány záchrany kostela Sv. Mikuláše.Na kostele začala firma Tegmento dokončovat střechu věže a opravovat horní polovinu fasády věže.

Duben 2019

Dne 13.dubna proběhla brigáda na úpravách hřbitova. Přes velmi chladné počasí se zúčastnilo 13 členů a podporovatelů spolku. Byly odstraněny suché dřeviny ze hřbitova a jeho okolí,odřezány křoviny na horní straně hřbitova , upraveny pískové cesty a zarovnány některé terénní nerovnosti. Ořezány byly také křoviny v okolí kostela.

Březen 2019

Zastupitelstvo města Poběžovice schválilo dotaci ve výši 50 000 Kč pro akci "Sochařské sympozium v Šitboři" pro náš spolek. Moc děkujeme.Tím jsme získali příslib na dofinancování celé akce a začínáme naplno s přípravou. Sympozium proběhne od 20/7 do 3/8/2019 v parku u kostela. Plzeňský kraj přislíbil našemu spolku dotaci ve výši 60 000 Kč na přípravu dvojjazyčného katalogu k výstavě "Jan ze Šitboře, život a dílo". Moc děkujeme a brzo začneme na přípravě katalogu pracovat.

Únor 2019

Ministerstvo kultury České republiky zveřejnilo seznam finančních příslibů v Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2019. Pro obnovu kostela Sv. Mikuláše je přislíbeno 700 000 Kč. Velice děkujeme. Tím je společně s dotací Českoněmeckého fondu budoucnosti a příspěvkem města Poběžovice finančně pokryt plán oprav věže kostela Sv. Mikuláše na letošní rok.

Leden 2019

V lednu věnoval našemu spolku pan ing. Vladimír Hess 100 000 Kč. Velice děkujeme. Nové vedení města Poběžovice potvrdilo svůj zájem na pokračování obnovy kostela Sv. Mikuláše v Šitboři a podepsalo smlouvu s Českoněmeckým fondem budoucnosti na rok 2019, čímž se zavázalo ke kofinancování dalších oprav věže kostela Sv. Mikuláše v tomto roce.

Prosinec 2018

Zástupci spolku jednali postupně s novým panem starostou města Poběžovice panem Martinem Kopeckým a městskou radou o záměrech spolku v roce 2019 a o dalším možném postupu záchrany kostela Sv. Mikuláše . Věříme, že najdeme společnou cestu, jak v dalších opravách kostela pokračovat. Dne 5/12/2018 rozhodla správní rada Českoněmeckého fondu budoucnosti o poskytnutí dotace 500 000 Kč v roce 2019 na další opravy kostela. Moc děkujeme. V regionálních německých novinách Adelsheim/Osterburken vyšel velmi pěkný článek o opravě kostela, spolupráci s německými rodáky ze Šitboře ( žijí v okolí Seckachu ) a o našem spolku.Otištěna byla také fotka kostela s novou bání. Na konci měsíce jsme dokončili přípravu dvojjazyčné výstavy "Osobnost ,dílo a odkaz Jana ze Šitboře" s podporou Plzeňského kraje. Děkujeme. V prvním pololetí příštího roku bude výstava nainstalována u kostela Sv. Mikuláše. Přejeme všem našim členům, příznivcům , podporovatelům a návštěvníkům Šitboře pevné zdraví a vše nejlepší v roce 2019.

Listopad 2018

Euroregion Šumava nás potěšil zprávou, že náš záměr uspořádat česko-bavorské sochařské sympozium k připomenutí Jana ze Šitboře v červenci 2019 v Šitboři podpoří částkou 9 584,36€.Děkujeme. To znamená, že značnou část prostředků pro realizaci této velké akce, kterou připravujeme s Centrem Bavaria Bohemia v Schönsee, již máme přislíbenou.Čeká nás hodně práce. O procesu záchrany kostela Sv. Mikuláše a o našem spolku zpracovaly 3 studentky Vysoké školy ekonomické v Praze obor Arts management semestrální práci.Je to již druhá studentská práce o spolku v tomto roce. První studentskou prací v romto roce "O historii Šitboře", kde je též zmíněna snaha spolku o záchranu kostela , je bakalářská práce Lucie Kohoutové na Katedře němčiny Západočeské univerzity v Plzni.

Říjen 2018

Nová konstrukce střechy věže včetně báně byla pobita plechem. Chybí pouze pokrýt šikmou část střechy pod hlavní cibulovou bání. Na kontrolním dnu 30/10 byly všechny práce provedené na věži kostela odsouhlaseny památkáři. Pro letošní rok jsou práce na záchraně věže ukončeny. Věříme , že budou dále pokračovat v příštím roce. Ackermann Gemeinde z Bamberku nám poslal fotku z jejich návštěvy památníku Jana ze Šitboře. V periodiku Poběžovicko č.9 vyšel krásný článek o obnově věže. Navázali jsme osobní kontakty s Centrem Bavaria Bohemia v Schönsee. Věříme, že se spolupráce s nimi úspěšně rozběhne.

Září 2018

O zdvihání báně dne 29/8/ vyšlo několik reportáží jak v českých, tak německých novinách. Také český rozhlas Plzeň přinesl několik zpráv z průběhu celé montáže báně. Pracovníci firmy Tegmento doplnili do konstrukce báně věže dalších 8 ramenátů (je jich nyní celkem 16) pobili dřevem celou horní dřevěnou konstrukci věže a začali s pokrýváním věže měděným plechem. Dne 22/9/ připravili herci DJKT v Plzni v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích představení „Oráč a Smrt“ podle předlohy „Ackermann aus Böhmen“ napsané v roce 1401 Janem ze Šitboře. Text zkrátil pan Josef Nechutný a jednotlivé role Oráče -pan Josef Nechutný, Smrti-paní Jana Kubátová a Boha a průvodce dějem-pan Krejsa, ztvárnili s velkou erudicí , profesionalitou a skvělým přednesem .Realizaci představení podpořil Plzeňský kraj. Pan Ivo Pavelka prokládal a doprovázel přednášející variacemi na varhany. Nadšení diváci si odnesli mimořádný zážitek z díla, které je svojí středověkou formou a současně aktuálností hluboce oslovilo. Dne 23/9/ se zúčastnil člen spolku pan Ivo Dubský setkání německých rodáků v Seckachu. Celodenní setkání rodáků proběhlo v městě Seckachu za přítomnosti pana starosty Thomase Ludwiga a předchozího starosty pana Ekkerharta Branda .Zástupce spolku byl velmi srdečně přijat a rodáci velmi oceňovali, jaký pokrok se dosáhl jak při záchraně kostela, tak při obnovení hřbitova. Velmi vzpomínali na slavnostní odhalení památníku Jana ze Šitboře v květnu letošního roku.

Srpen 2018

Spolek Mikuláš ze Šitboře děkuje žákům Základní a Odborné školy z Horšovského Týna, kteří pod vedením svého učitele odborného výcviku pana Příbka vyrobili v dílnách v Poběžovicích krásnou dubovou lavičku. Lavička je umístěna kolem lípy jako součást památníku Jana ze Šitboře. Poděkování současně patří i vedení školy, které výrobu lavičky v rámci výuky umožnilo. Přijďte posedět. Dne 29/8/2018 byla na opravený a dozděný věnec věže kostela pomocí jeřábu instalována konstrukce báně kostela („cibule“) a poté nejvyšší část věže -barokní „bambulka“ navrchu s „makovicí“ a téměř dvoumetrovým křížem. Do „makovice“ jsme společně s panem starostou Hynkem Říhou a zhotovitelem nové báně firmou Tegmento, s.r.o. vložili 2 tubusy se „vzkazy do budoucnosti“. Byla to velká událost nejen pro nás, ale i pro mnoho svědků a reportérů této události. Reportáž pořídila i Česká televize. Všichni obdivovali precizní práci pracovníků firmy Tegmento, která tak neobvyklou práci realizuje s obdivuhodným „fortelem“ a rychlostí. Věž kostela tak „vyrostla“ během několika hodin ze 17 na 31 metrů.

Červenec 2018

Po závěrečné kontrole ze strany památkářů a technického dozoru dokončené střechy presbytáře bylo demontováno lešení okolo presbytáře. Kolem lípy u památníku Jana ze Šitboře byl členy spolku upraven a vyrovnán terén pro budoucí umístění kruhové lavičky, kterou vyrobili žáci Základní a Odborné školy z Horšovského Týna ve svých dílnách v Poběžovicích pod vedením učitele odborného výcviku panem Přibíkem.Děkujeme. Pokračovaly úpravy hřbitova. Bylo dokončeno vztyčení dalších 25 kamenných náhrobků (vesměs ze 3-4 na sobě umístěných kamenů).Oprava a vztyčování kamenných náhrobků je tím zhruba ve své polovině. Byly podepsána smlouva s Euroregionem Šumava o financování malého projektu "Realizace výstavy Osobnost Jana ze Šitboře , život a dílo".Po dovolených se na přípravě výstavy začne pracovat.

Červen 2018

Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o. dokončil studii „ Možnosti připomenutí osobnosti a odkazu Jana ze Šitboře“, na jejímž zpracování se kromě členů spolku Mikuláš, představitelů města Poběžovice a jeho partnerského města Schönsee, také podíleli další spolupracovníci- pan Ing. arch. Soukup, pan PhDr. Jiří Stočes PhD. ze ZČU v Plzni, pan akad. malíř a sochař Jaroslav Šindelář, autor památníku Jana ze Šitboře, a pan Josef Nechutný, člen činohry DJKT v Plzni. Ve studii je zvažována řada možností, jak osobnost Jana ze Šitboře v dnešní době připomenout. Na zpracování Studie je přislíbena podpora od Euroregionu Šumava z Dispozičního fondu na léta 2014-2020 Cíl EÚS ČR-Bavorsko. Proto jsou na konci našich www stránek v sekci „domů“ a „ aktuality“ uvedena loga našich donátorů na tuto studii -Euroregionu Šumava a přispěvatele Plzeňského kraje na památník Jana ze Šitboře a další akce spojené se jménem Jana ze Šitboře. Návrhy obsažené v této studii budeme postupně realizovat. Letos se zaměříme na přípravu a poté na realizaci výstavy o Janu ze Šitboře ( s přislíbenou podporou Plzeňského kraje ) a na realizaci divadelního představení „Oráč a Smrt“ podle díla Jana ze Šitboře „Ackermann aus Böhmen“, česky "Oráč z Čech". Představení plánujeme provést dne 22.9.2018 v kostele v Poběžovicích .Provést by ho měli členové činohry Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni za doprovodu kostelních varhan. Od tohoto měsíce rozšiřujeme naše www stránky o fotogalerii, kam budeme postupně umisťovat fotky z naší činnosti.

Květen 2018

Na myšlenku spojit záchranu kostela Sv.Mikuláše s připomenutím osobnosti a díla Jana ze Šitboře nás přivedl pan Ing. arch. Jan Soukup . Nyní vidíme, jak výborný to byl nápad. Spojili jsme 2 navzájem se doplňující akce v jeden projekt a oba záměry se nám daří postupně společně realizovat. Dne 5/5/ proběhla brigáda na úklid hřbitova. Zúčastnilo se celkem 14 členů a podporovatelů spolku . Dne 8/5/ bylo opraveno několik v zimě poškozených litinových křížů. Dne 12/5/ proběhlo slavnostní odhalení památníku Jana ze Šitboře. Celou slavnost , která začala ve 14.00 hod, zorganizoval a uváděl pan starosta Mgr. Hynek Říha . Účastníky také přivítala jako spoluorganizátor starostka města Schönsee paní Birgit Höchrl. Na začátku představil Jana ze Šitboře a přednesl úryvek z Oráče a Smrt pan Josef Nechutný ,člen činohry DJKT v Plzni. Německy provedl přednes pan Franz Metschl. Po projevech zástupce rodáků pana Franze Metschla ,starosty města Seckach a pana Berndta Posselta , členky parlamentu ČR Ilony Mauritzové a náměstka hejtmana Plzeňského kraje pana ing. Vladislava Vilímce byl památník odhalen pány Jaroslavem Šindelářem, Václavem Kohoutem, Franzem Metschlem a Ivo Dubským. Poté promluvil a památník požehnal pan Mons. František Radkovský, emeritní biskup Plzeňský. Na závěr promluvil autor památníku ,pan Jaroslav Šindelář. Poté se účastníci přesunuli do stanu, kde za poslechu dechové hudby ze Schönsee a z Klatov řada z nich strávila čas až téměř do půlnoci. O stan a občerstvení se výborně postarali dobrovolní hasiči z Poběžovic. Hodně pomohla s organizací také paní Dominika Adamcová z MKIS v Poběžovicích. Vlastnímu okamžiku slavnostního odhalení a požehnání památníku bylo přítomno přibližně 350 hostů. Děkujeme všem ,kteří se na přípravě této akce podíleli a také všem, kteří přispěli na záchranu kostela a akce spolku, se záchranou kostela spojených.

Březen 2018

Se starostou města byl domluven program slavnostního odhalení památníku Jana ze Šitboře, které se uskuteční dne 12.5.2018. První část v čase 14.00 -14.45 hod bude mít program :-zahájení a úvodní slovo starostů partnerských měst Poběžovice a Schönsee, slovo o Janu ze Šitboře, citace z díla "Oráč z Čech,vystoupení zástupce německých rodáků ze Šitboře, vystoupení hostů ,poděkování podporovatelům Spolku Mikuláš, odhalení památníku, požehnání památníku panem mons. Františkem Radkovským,emeritním biskupem plzeňským". V čase 15.00-21.00 hod budou hrát - německá dechová kapela a česká dechová kapela. Všechny zájemce srdečně zveme. Dne 30.3.2018 se konala výroční členská schůze spolku. Na programu byla mimo jiné zpráva o činnosti za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018. Oba dokumenty byly členy spolku schváleny. Předsedou spolku byl opět zvolen pan Václav Kohout a místopředsedou bude i nadále pan Ing. Ivo Dubský. Ve spolupráci s městem Poběžovice se budeme nadále snažit přes vypsané dotační programy získat další finanční prostředky na záchranu kostela. KÚ v Plzni kladně rozhodl o podpoře našeho záměru -přípravy výstavy o Janu ze Šitboře.Začínáme tedy s její přípravou.

Únor 2018

Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo na svých www stránkách schválený příslib finančních příspěvků na rok 2018 pro obnovu věže kostela Sv. Mikuláše v Šitboři ve výši 700 000,- Kč. Žadatelem o dotaci je vlastník kostela Sv. Mikuláše-město Poběžovice. Na stránkách spolku jsou ve spodní části nově umístěna loga organizací, které finančně přispěly na aktivity spolku nebo záchranu kostela. Jedná se o KÚ v Plzni, který přispěl na památník Jana ze Šitboře, Českoněmecký fond budoucnosti, který v letošním roce přispěje částkou 600 000,- Kč na obnovu věže kostela a Euroregion Šumava, který přislíbil dotaci na právě probíhající zpracování studie “Možnosti připomenutí osobnosti, díla a odkazu Jana ze Šitboře“.

Leden 2018

Po dohodě vedení Spolku Mikuláš a pana starosty města Poběžovice pana Mgr.Hynka Říhy bylo rozhodnuto,že slavnostní odhalení památníku Jana ze Šitboře proběhne dne 12/5/2018 v Šitboři.Slavnost bude zajišťována městem Poběžovice a podílet se na organizaci bude také partnerské město Schönsee a náš spolek. Spolek zahájil přípravu akcí, které jsou plánovány na rok 2018.Podrobnosti o plánu akcí a termínech budeme po schválení členskou schůzí na těchto stránkách informovat. Byla zahájena intenzivní práce na studii " Možnosti připomenutí osobnosti, díla a odkazu Jana ze Šitboře", jejíž zpracování pro nás zprostředkovává Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o..V tomto měsíci vyšly články o činnosti spolku a o Šitboři v měsíčníku Poběžovicko a v Mladé frontě dnes.

Prosinec 2017

U příležitosti Mikulášské poutě byl dne 9/12/2017 odkryt dosud obalený památník Jana ze Šitboře. Dne 13/12/2017 rozhodla správní rada Českomoravského fondu budoucnosti o poskytnutí dotace na akci „Obnova věže kostela Sv. Mikuláše v Šitboři“ ve výši 600 000 Kč. Moc děkujeme. Žadatelem je město Poběžovice, koordinátorem projektu je Spolek Mikuláš a německým partnerem jsou němečtí rodáci ze Šitboře. O spolku, naší činnosti a o památníku Jana ze Šitboře vyšlo několik článků jak v německých, tak českých tiskovinách. Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům za podporu.

Listopad 2017

V informačním časopise Poběžovicko č.9/2017 vyšel článek „Jan ze Šitboře bude mít důstojný památník v rodišti“. Pan Mgr.Viktor Šmolík ve spolupráci s panem ing.arch. Janem Soukupem zpracovali projekt úpravy hřbitova a obnovy hřbitovní zdi. Pracovníci Služeb města Poběžovice dokončili většinu úprav prostranství návsi okolo památníku. Zasadili také okrasné dřeviny kolem „Božích muk“ u „Bejčků“. Věž kostela byla provizorně zakryta. Dne 16 /11 byl postaven uprostřed upraveného areálu na návsi obce památník Jana ze Šitboře podle autorského návrhu akademického malíře a sochaře pana Jaroslava Šindeláře. Památník bude nyní 2-3 týdny zabalen do termofolií, aby použité lepicí materiály řádně zatvrdly. Na přístupové cestě k památníku umístili členové spolku dne 17/11 informační panel-otevřenou knihu s dvojjazyčnou informací o Janu ze Šitboře. Regionální řídící výbor Euroregionu Šumava schválil 27/11 /dotaci ve výši 3 610,00 Euro pro město Poběžovice pro účel „Česko-německá slavnost u příležitosti odhalení památníku Jana ze Šitboře/Tschechisch-Deutsche Feier anlässlich der Enthüttung des Denkmals von Johannes von Schüttwa". Předběžný termín je plánován na květen/červen 2018. 29/11 vyšel v německých regionálních novinách Chamer Zeitung článek o památníku Jana ze Šitboře a o dalších aktivitách spolku.

Říjen 2017

Na kostele probíhá pokládka střešní krytiny presbytáře a byly zahájeny práce na obnově věže kostela.Dne 21/10 proběhla další brigáda na obnově hřbitova-zúčastnilo se 12 členů a příznivců spolku.Jsou zasazeny nové keře u centrálního památníku, areál hřbitova byl uhrabán a vyplet. Pokračovalo vztyčování dalších kamenných náhrobků.Dne 24/10 navštívily areál kostela Sv.Mikuláše 2 pracovnice Českoněmeckého fondu budoucnosti.Návštěvu doprovázel p.starosta Mgr.Hynek Říha, zástupce rodáků p.Franz Metschl a místopředseda spolku.Návštěva se seznámila s postupem záchrany kostela,probíhajícími opravami hřbitova a přípravou památníku Jana ze Šitboře. V průběhu měsíce byla provedena pracovníky Služeb města Poběžovice většina prací na úpravě prostranství v areálu památníku Jana ze Šitboře.Za precizně odvedenou práci jim patří opravdový dík.

Září 2017

Na návsi začaly úpravy plochy pro umístění památníku Jana ze Šitboře. Tyto práce provádějí pracovníci Služeb města Poběžovice. Byla zahájena další etapa obnovy hřbitova- záchranou a vztyčováním kamenných náhrobků.P.starosta Mgr.Říha podal žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2018.Dotace bude použita na obnovu věže kostela Sv.Mikuláše.Všichni doufáme v kladné vyřízení žádosti.V periodiku Zpravodaj Poběžovicko č.9 vyšel článek "Jan ze Šitboře bude mít důstojný památník v rodišti".

Červenec-Srpen 2017

S pomocí pana Jiřího Kohouta mladšího, který prováděl svářečské práce, se nám podařilo zkompletovat dalších 25 litinových křížků a doplnit 10 torz křížků. Po podepsání smlouvy o dotaci s Krajským úřadem Plzeňského kraje byla u akademického malíře a sochaře pana Jaroslava Šindeláře objednána výroba památníku Jana ze Šitboře. Od firmy Ateliér Gravis s.r.o. jsme převzali dokončený dvojjazyčný informační panel se 4 obrazy ve formě otevřené knihy o Janu ze Šitboře. Při obnově hřbitova bylo dosud vztyčeno 180 kamenných náhrobků,které byly původně osazeny litinovými křížky.Z toho bylo 18 rozlámaných kamenných náhrobků znova slepeno.Celkem se podařilo nalézt a obnovit 54 kompletních křížů,22 větších torz vysokých 0,4-1,1 m a 20 torz výšky od 0,1 do 0,4 m. Dne 14/8/ se setkali zástupci spolku a starosta Poběžovic pan Mgr. Hynek Říha se zástupci rodáků vedených pány Metschlem a Machtem, jejich manželkami a dalšími příbuznými.Pánové předali dokument,který zkompletoval žádost města ,spolku a původních německých rodáků u Českoněmeckého fondu budoucnosti o podporu obnovy věže kostela Sv. Mikuláše.Žádost byla poté panem starostou podána. Rodákům se velmi líbila informační kniha - Album o Janovi ze Šitboře, která bude součástí památníku Jana ze Šitboře.Před "knihou" se společně vyfotili s panem starostou Mgr. Hynkem Říhou a zástupcem spolku.Zástupci rodáků předali našemu spolku dalších 500 € na záchranu kostela a hřbitova.Děkujeme.

Červen 2017

Dne 3/6 proběhla brigáda na úpravu prostoru hřbitova-zúčastnilo se 14 občanů ,převážně členů spolku.Prostor kolem ústředního památníku byl urovnán navezenou zeminou, vedle památníku byly zasazeny okrasné dřeviny , upravena hlavní příchodová cesta a u této cesty byla zabudována lavička. Pokračovala postupná obnova dalších náhrobků.Členové spolku pan Waltera a paní Lincová v době velkých veder prohledali s detekčním přístrojem celou plochu hřbitova a našli dalších 14 celých křížků (většinou polámaných), několik větších torz a řadu menších částí.Kromě toho našli i řadu dalších předmětů po návštěvnících- např. plechovky, obaly od paštik,příbory,hřebíky, ale také háček na ryby! Rada Plzeňského kraje schválila na konci měsíce pro náš spolek dotaci ve výši 151 348 Kč pro účel "Areál památníku Jana ze Šitboře".Celý areál chceme zrealizovat do konce letošního roku. Regionální řídící výbor Dispozičního fondu Šumava ( Euroregion Šumava) odsouhlasil pro náš spolek dotaci ve výši 1904€ pro zpracování studie "Možnosti připomenutí osobnosti a odkazu Jana ze Šitboře".Děkujeme všem přispěvovatelům a příznivcům za podporu.

Květen 2017

Dne 12/5 proběhla ve spolkovém domě výroční členská schůze spolku.Předseda Václav Kohout přednesl zprávu o činnosti za rok 2016 a místopředseda Ivo Dubský představil plán činnosti na rok 2017.K oběma bodům proběhla diskuse, byly schváleny a byl domluven termín "jarní" brigády na hřbitově.Dobré počasí umožnilo pokračovat v záchraně hřbitova - opětovném vztyčování dalších náhrobků a hledání zbytků křížů. Umístěním informační tabulky byla dokončena obnova Božích muk na návsi.Terénní úpravy v okolí budou provedeny v souvislosti s úpravou celého prostoru na podzim 2017.

Duben 2017

Pánové ing.arch. Soukup a Mgr. Šmolík zpracovali dokumentaci na vybudování památníku Jana ze Šitboře. Na základě této dokumentace jsme získali územní rozhodnutí na stavbu památníku.Na účet spolku přišla první částka ze sbírky německých rodáků ve výši 19 524 Kč určená na vybudování památníku Jana ze Šitboře.Rada města Poběžovice na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Obnova krovu a střechy věže kostela sv. Mikuláše v Šitboři" schválila přidělení veřejné zakázky vítězné firmě Tegmento s.r.o. Další soukromý donátor věnoval spolku 10 000 Kč na opravu kostela.Zástupce německých rodáků Franz Metschl při návštěvě Šitboře předal další částku ze sbírky rodáků- 500 Euro na záchranu kostela a dalších 100 Euro na postavení památníku Jana ze Šitboře.V regionálním německém tisku vyšel v dubnu článek o činnosti spolku-především o novém krovu na presbytáři, o postupující záchraně hřbitova a o dalších plánovaných krocích záchrany kostela. Srdečně děkujeme všem dárcům finančních prostředků a příznivcům za podporu.

Březen 2017

Ministerstvo kulury ČR přislíbilo z "Programu záchrany architektonického dědictví" na rok 2017 dotaci 700 000 Kč na další pokračování opravy kostela - dokončení opravy střechy presbytáře a zahájení opravy věže kostela.Proběhlo další setkání se zástupci rodáků.Pan Franz Metschl nás informoval o výsledku sbírky mezi německými rodáky na podporu činnosti spolku.Na účet spolku budou postupně zaslány 3 částky z uskutečněné sbírky.První část bude věnována na práce spojené s vybudováním památníku Jana ze Šitboře.Druhá částka je darem na záchranu kostela.Třetí částka bude příspěvkem na záchranu hřbitova.Byla demontována stará nevyhovující a poškozená konstrukce krovu presbytáře a provedena montáž nového krovu.Z popudu spolku za podpory města Poběžovice byla z prostředků programu " Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregionu Dobrohost" opravena malá sakrální památka na návsi - boží muka "u Bejčků" .

Únor 2017

Firma ZAKO vyrobila v dílnách novou konstrukci krovu presbytáře.

Leden 2017

Němečtí rodáci ze Šitboře zahájili sbírku na podporu činnosti spolku.Chtějí podpořit záchranu kostela,záchranu hřbitova a postavení pomníku Jana ze Šitboře.

Prosinec 2016

Dne 10/12 se uskutečnila v "hospodě" pouťová zábava- "Mikulášská". Všem se zábava líbila, byla velmi podařená a již se těšíme na další rok. Prohloubila se spolupráce s rodáky.Připravujeme dohodu o spolupráci na podporu některých cílů spolku- záchrany kostela a výstavby památníku Jana ze Šitboře. Dne 11/12/ bylo na srazu rodáků v Seckachu rozhodnuto o zahájení sbírky mezi německými rodáky ze Šitboře na podporu záchrany kostela a výstavby památníku Jana ze Šitboře. Probíhají práce na přípravě nového krovu presbytáře.Netrpělivě čekáme na rozhodnutí ministerstva kultury ČR , zda budou i v letošním roce přiděleny další požadované prostředky z "Programu záchrany architektonického dědictví " na dokončení střechy presbytáře a zahájení opravy věže.Začala jednání o přípravě plánu činnosti na rok 2017.Věříme, že rok 2017 bude z pohledu realizace našich záměrů rokem úspěšným .

Listopad 2016

Probíhá příprava projektové dokumentace památníku Jana ze Šitboře pro žádost o získání stavebního povolení.Staveniště u presbytáře kostela bylo oploceno,bylo postaveno lešení a dodavatelská firma sňala poškozenou krytinu střechy presbytáře včetně náletových dřevin a divokých porostů na střeše a poškozené části konstrukce krovu.Tím skutečně začala první etapa opravy kostela -"Oprava střechy presbytáře". Dne 26/11/2016 proběhla před "hospodou" akce "Přijďte s dětmi rozsvítit vánoční stromeček".Svítící balónky se dětem líbily a občerstvení přišlo vhod mladým i starším .

Říjen 2016

Dne 11/10 bylo s činností a záměry spolku seznámeno zastupitelstvo města Poběžovice . Postup probíhající revitalizace hřbitova , pomoc při shánění prostředků na záchranu kostela i další aktivity spolku byly kladně oceněny.Velmi povzbudivým je pro nás podpis dohody o poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč pro činnosti vedoucí k výstavbě památníku Jana ze Šitboře. Šlechetný donátor si přeje zůstat v anonymitě. Zástupci spolku na doporučení rodáků navštívili 22/10/2016 velmi působivé představení „Ackermann und der Tod“, které bylo provedeno v St .Michaelskirche ve Führtu herci místního divadla za doprovodu varhan. O činnosti spolku vyšly v německém regionálním tisku 3 téměř celostránkové reportáže.Přes zhoršené počasí navštěvují čtenáři regionálního německého tisku hřbitov, kde sledují jeho postupnou revitalizaci. Areál kostela a hřbitova také navštívila skupina turistů ze španělské Andalusie, seznámili se s historií kostela, osobou Jana ze Šitboře a se záměry spolku. Dále probíhaly práce na stavění ,údržbě ,opravách kamenných náhrobních podstavců a opravách ,očištění a ochranných nátěrech křížků. Celkem bylo v této etapě znovu vztyčeno 100 kamenných náhrobků, na kterých byly před devastací uchyceny kříže. Některé poškozené kameny byly opraveny. Bylo nalezeno a znovu v kamenech ukotveno, vyčištěno ,svařeno a natřeno celkem 30 kompletních křížů a přes 20 větších torz křížů. Dík patří panu Jiřímu Kohoutovi mladšímu za provedení odborných svářečských prací.

Září 2016

Na opraveném hřbitovním centrálním kříži obětem první světové války byly umístěny kopie původních desek.Probíhalo další čištění plochy hřbitova a postupné znovupostavení méně poškozených ležících náhrobků a provádění jejich čištění, jednoduchých oprav či ochranných nátěrů. Dne 18/9/2016 navštívil Šitboř mluvčí a jednatel Sudetoněmeckého landsmanschaftu pan Bernd Posselt.Dostavil se v doprovodu pana Johannese Kijase a pana Franze Metschla, mluvčího a představitele rodáků obce.Návštěvu doprovázel pan Karl Reitmeier,německý novinář.Tito návštěvníci se setkali se zástupci spolku,seznámili se se záměry spolku a se zamýšlenými způsoby,jakými chce spolek na dosažení svých cílů postupovat.Záměry spolku velmi ocenili a přislíbili poskytnout pomoc při realizaci spolkových plánů. Poté společně s panem starostou města Poběžovice Mgr. Říhou navštívili kostel, kde se seznámili se současným stavem kostela,navštívili místo,kde je plánováno postavit památník Jana ze Šitboře a prohlédli si areál hřbitova. Na konci měsíce pracovníci Služeb města Poběžovice upravili přístup ke kostelu pro stavební a dopravní techniku.Byly odstraněny náletové dřeviny,terén urovnán a přístupová cesta byla zpevněna.

Červen,Červenec,Srpen 2016

Projekční kancelář ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. dokončila projekty na opravu věže kostela a obnovu báně podle dochovaných fotografií.Z prostředků města byl obnoven ústřední kříž na hřbitově na počest obětem 1.světové války.Pokračoval postupný proces čištění hřbitova.Návštěvy německých rodáků jsou častější a tito velmi oceňují snahu spolku o záchranu kostela,zvelebení hřbitova a vybudování památníku Jana ze Šitboře.Protože dosud neexistuje přístupová cesta pro stavební a dopravní stroje nutné pro zahájení opravy střechy presbytáře,dohodl se předběžně p. starosta Poběžovic Mgr.Říha se členy spolku manželi Bočkovými, jejichž pozemek přiléhá těsně k presbytáři a věži kostela,na výměně těchto pozemků tak, aby byl umožněn přístup techniky ke kostelu.Pokračujeme v intenzivním hledání,jak realizaci záměrů spolku finančně zajistit.Za tímto účelem byl zřízen účet u KB č.ú 115-3083690257/0100 ,kam lze posílat příspěvky, které budou použity výhradně na realizaci oprav kostela nebo vybudování památníku Jana ze Šitboře či na úpravy hřbitova .

Květen 2016

Dne 4.května navštívil Šitboř zástupce německých rodáků pan Franz Metschl s paní.Živě se zajímal o činnost spolku,s potěšením kvitoval postup prací na úpravách hřbitova a zajímal se také o plán památníku Jana ze Šitboře.Poté strávil na jednání s panem starostou Poběžovic Mgr. Říhou přes 2 hodiny ve velmi zajímavém rozhovoru.Na hřbitově začala oprava centrálního kříže obětem světových válek.Pan Jaroslav Šindelář zahájil práce na přípravě památníku Jana ze Šitboře. Dne 20.května dokončil první model památníku v poměru 1:5.Návrh pojatý ve formě tříboké stély s reliéfy ve středověkém duchu je velmi podařený. Dne 23.května jsme jednali v Praze se zástupci českého spolku Ackermann Gemeinde . Seznámili jsme je s našimi záměry s vybudováním památníku Jana ze Šitboře a opravou kostela. Naše plány je zaujaly a přislíbili poslat informaci o našich záměrech dalším spolkům v Německu. 24. května jsme navštívili pobočku Státního archivu v Nepomuku,kde nám připravili ke studiu řadu dokumentů z fondu Velkostatku Poběžovice vztahujících se k historii kostela a obce .

Duben 2016

Navázali jsme kontakt s Katedrou německého jazyku Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.Naším cílem je prohloubení znalostí o Janu z Žatce a Šitboře. Dne 16.4.se uskutečnila brigáda občanů s cílem úklidu hřbitova. Všechny náletové dřeviny (stromy i keře) byly odstraněny.Úklidu se zúčastnilo se 23 občanů. Navštívili jsme také faru v Poběžovicích, kde jsme hledali dokumenty vztahující se k historii kostela a obce. Dne 19.4. proběhla schůzka za přítomnosti p.starosty Mgr. Říhy a ing. arch. Soukupa, kde nám pan Jaroslav Šindelář, významný západočeský sochař s vřelým vztahem k Šitboři ,přislíbil spolupráci na památníku Jana ze Šitboře. Dne 23.4 proběhlo v sídle spolku velmi zajímavé setkání s historikem Zdeňkem Procházkou a následnou komentovanou prohlídkou kolem kostela.Dozvěděli jsme se opravdu mnoho zajímavého o kostele i obci.Přednášku si vyslechlo 55 účastníků .

Březen 2016

Na společném setkání starosty města, představitelů Ackermann Gemeinde Bamberg a zástupců spolku bylo rozhodnuto o budoucím umístění památníku na našeho velkého rodáka Jana z Žatce a Šitboře na návsi v blízkosti schodů vedoucích k areálu kostela .

Únor 2016

Ateliérem ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. byla dokončena dokumentace na opravu střechy presbytáře a obratem byla použita při přípravě žádosti o dotaci na opravu krovu a novou střechu presbytáře z programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2016.

Prosinec 2015

V krajanském časopise Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz vyšel článek o založení našeho spolku a jeho hlavním účelu - Záchrana kostela sv. Mikuláše.

Listopad 2015

Zpracovali jsme koncept památníku Jana z Žatce a Šitboře, ze kterého budeme vycházet při projednávání jeho realizace s orgány města, Ackermann Gemainde i dalšími zainteresovanými subjekty.

Postoupili jsme městu Poběžovice žádost o postavení památného kamene na Jana z Žatce a Šitboře, kterou nám předalo Ackermann Gemeinde z Bamberku. Rada města tuto žádost projednala a doporučila, abychom tuto žádost v detailu projednali se zástupci Ackermann Gemeinde

Říjen 2015

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. začal pracovat na projektové dokumentaci, která je v první fázi rozdělena na „presbytář“ a „věž“. V měsíci říjnu byl navázán kontakt s bývalými předválečnými obyvateli obce. Požádali jsme je o pomoc při hledání dokumentů o předválečné historii obce. Oni tuto pomoc přislíbili.

Dne 17.10.2015 jsme na setkání spolku s občany obce přijali 9 nových členů

Září 2015

Na základě tohoto projektu byla v měsíci září podána městem Poběžovice „Žádost o zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2016“. Tato žádost byla projednána a doporučena příslušnými památkovými orgány Městského úřadu Domažlice a Krajského úřadu v Plzni a dále postoupena na Ministerstvo kultury ČR.

V září jsme navštívili Regionální muzeum v Žatci, kde jsme se seznámili s dostupnými dokumenty o Janu z Žatce a Šitboře, navštívili výstavu „Král a jeho město“, na které byla jedna část výstavy věnována životu a významu osobnosti Jana z Žatce a Šitboře jako notáře královského města Žatce a dále byla uvedena obrazová dokumentace o jeho díle „Oráč a smrt“. Pracovníci muzea byli velmi ochotní a umožnili nám seznámit se s řadou u nich uložených dokumentů.

Vyfotili jsme památní desku na Jana z Žatce a Šitboře na radnici i bystu v zahradě bývalého kapucínského kláštera a v muzeu jsme vyfotili také krásnou starou pamětní desku na Jana z Žatce a Šitboře z roku 1913.

Srpen 2015

Společně s městem Poběžovice jsme požádali o spolupráci ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. Po návštěvě pana architekta Soukupa u nás v Šitboři došlo v podstatě k okamžité domluvě. Atelier vypracoval „PROJEKT ZÁCHRANY KULTURNÍ PAMÁTKY - KOSTEL SV. MIKULÁŠE V ŠITBOŘI.“

Červenec 2015

Ve čtvrtletníku vydávaném Ackermann Gemeinde v Praze byla zveřejněna zpráva o založení spolku a o jeho hlavních cílech.

Červen 2015

Navázán první kontakt s Ackermann Gemeinde v Bamberku